۱- این سامانه مخصوص طلاب حداقل سطح دو می باشد.

۲- اطلاعات خود را با دقت و به صورت صحیح در سامانه وارد نمایید.

۳- پس از ثبت نام, شرکت در کلاس های آموزشی از طرف سامانه بارش, برای طلاب متقاضی, الزامی است.

۴- این سامانه پس از آموزش, صرفا طلاب را به ادارات و سازمان های طرف قرارداد معرفی می نماید.

۵- سامانه بارش جهت معرفی به سازمان های متقاضی, برای طلاب حداقل ۲۰% و برای غیر طلاب حداقل ۳۰% از اولین حقوق دریافتی را اخذ می کند.