هر يك از فعاليت های زير كه مايل و علاقمند به انجام آنها هستيد، را تیک بزنید.
هر يك از فعاليت ها ي زير كه تاكنون تجربه كرده ايد و مي توانيد آنرا انجام دهيد، را تیک بزنید.
اين فهرست براي بررسي احساسات و نگرش ها ي شما نسبت به مشاغل گوناگون مي پردازد، مشاغلي را كه به آنها علاقه داريد يا براي شما خوشايند هستند را تیک بزنید.
در جدول زير توانائيهای بالقوه خود را در مقايسه با همسالانتان درجه بندي نمائيد. سعي نمائيد صحيح ترين برآورد را در مورد خودتان انجام دهيد، به كمترين توانايي نمره 1 وبه بيشترين توانايي نمره 7 بدهيد و تا حد امكان از درجه بندي يكسان خود در هر توانايي بپرهيزيد.
 1. توانايي مكانيكي
 2. توانایی تدریس
 3. توانایی علمی
 4. توانایی فروشندگی
 5. توانایی هنری
در جدول زير توانائيهای بالفعل خود را در مقايسه با همسالانتان درجه بندي نمائيد. سعي نمائيد صحيح ترين برآورد را در مورد خودتان انجام دهيد، به كمترين توانايي نمره 1 وبه بيشترين توانايي نمره 7 بدهيد و تا حد امكان از درجه بندي يكسان خود در هر توانايي بپرهيزيد.
 1. توانایی اداری مالی
 2. مهارت های دستی ( استفاده از ابزار )
 3. مهارت های دوستی و تعاون
 4. مهارت های ریاضی یا علوم اجتماعی
 5. مهارت های مدیریت
 6. مهارت های نقاشی یا خط یا موسیقی
 7. مهارت های مالی و اداری