سازمان ها

باسمه تعالی

ماده1: طرفین

این تفاهم نامه فی ما بین کانون فرهنگی تبلیغی بارش به نمایندگی آقای سید ابوالقاسم موسوی بایگی فرزند سید علی اصغر به شماره ملی 0944966306 و شماره تماس 09159123696 به آدرس: مشهد, میدان ده دی, بین خیابان امام خمینی 32 و 34, طبقه منفی یکِ هیئت های اندیشه ورز معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان, اتاق 114, به عنوان مدیر کانون که از این پس طرف اول نامیده می شود و سازمان/ اداره/ مدرسه: